Ecopure® SWI – Solid waste incineration
Ecopure® SWI – Solid waste incineration

Ecopure SWI – 固体废弃物燃烧装置

Ecopure SWI (Solid Waste Incineration) 固体废弃物燃烧装置是一种复杂的设备,用于在遵守所有排放法规的前提下通过热力利用有害废弃物。设备用于液体和固体燃烧。