Dürr Systems Czech Republic a.s.

The Dürr subsidiary in the Czech Republic focuses on industrial products. Main activities are the development, manufacture, sale and service of industrial products such as spray guns, vertical piston pumps, pressure pots and agitators. There is also a project team that supplies small but clever solutions for paint application.

Firma Dürr v České republice je pobočkou divize aplikačních technologií se zaměřením na lakovací techniku pro obecný průmysl. Hlavními aktivitami je vývoj, výroba, prodej a servis průmyslové lakovací techniky, jako jsou stříkací pistole, vysokotlaká čerpadla, tlakové zásobníky nebo míchadla. Je zde také tým dodávající automatizovaná řešení pro aplikaci nátěrových hmot.

The subsidiary in the Czech Republic has years of experience in the development, manufacture and sale of application equipment for industrial painting. The product portfolio includes manual and automatic spray guns for air spray, airless or air-assisted atomization, plus high-pressure vertical piston pumps and pump packages, pressure pots and pneumatic agitators. Another interesting product is the modular line of painting walls and booths. A local project team provides solutions for automated and semi-automated paint application. Sales activities include creating and maintaining a distributor network in Eastern European countries such as Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Bulgaria, and others.

Pobočka v České republice má dlouhodobé zkušenosti s vývojem, výrobou a prodejem aplikační techniky pro průmysl. Produktové portfolio zahrnuje ruční a automatické stříkací pistole pro vzduchové rozprašování, bezvzduchové nebo s podporou vzduchu. Vysokotlaká pístová čerpadla a zařízení, tlakové zásobníky nebo pneumatická míchadla. Dalším zajímavým produktem je modulární řada odsávacích stěn a boxů. Lokální projektový tým poskytuje řešení pro automatizaci nanášení nátěrových hmot. Obchodní aktivity zahrnují budování a údržbu distribuční sítě v zemích východní a jihovýchodní Evropy jako je Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko a další.

Location | Adresa

Contact | Kontakty

Contact
Josef Vondráček
Managing Director
Dürr Systems Czech Republic a.s.
Podolí 1237
584 01 Ledeč nad Sázavou
Czech Republic
Contact
Ing. Tomáš Sluka
Sales
Dürr Systems Czech Republic a.s.
Podolí 1237
584 01 Ledeč nad Sázavou
Czech Republic
Contact
Petr Syrovátka
Projectmanagement
Dürr Systems Czech Republic a.s.
Podolí 1237
584 01 Ledeč nad Sázavou
Czech Republic
Contact
Customer Service Czech Republic
Dürr Systems Czech Republic a.s.
Podolí 1237
584 01 Ledeč nad Sázavou
Czech Republic
Contact
Jana Dvořáková
Purchasing
Dürr Systems Czech Republic a.s.
Podolí 1237
584 01 Ledeč nad Sázavou
Czech Republic

Service

As an international plant manufacturer, customer satisfaction is our top priority.  In order to guarantee this, we are committed to providing exceptional support to our customers at all times. With experts from process engineering, electrical engineering/software, and R&D, Dürr offers future-proof service solutions.

SERVICE & SUPPORT

Servis

Jako nadnárodnímu výrobci výrobních technologií, je pro nás uspokojení zákazníka nejvyšší prioritou. Abychom toto mohli garantovat, zavázali jsme se poskytovat našim zákazníkům neustálou a mimořádnou podporu. S experty z procesního a elektro inženýrství, software nebo konstrukce, Dürr nabízí servisní řešení budoucnosti.

Career at Dürr

Kariéra v Dürr

Fascinationeering at Dürr
Connectioneering at Dürr

Welcome to Pure Passioneering – Career at Dürr.
If you’re passionate about technology, and Industry 4.0 inspires you, then Dürr is the right place for you. As an international mechanical and plant engineering group, we are open to all innovative ideas to make manufacturing processes even more efficient.
Here you have the freedom to use your entrepreneurial skills, the chance to work with an international focus, and the certainty of being part of a global market leader’s jump into the digital industrial age

DISCOVER JOB OPPORTUNITIES

Nadšení pro věc – kariéra v Dürr.

Pokud jste zapáleni pro technologie a Průmysl 4.0 vás inspiruje, pak je Dürr správným místem pro Vás. Jako nadnárodní strojírenská a výrobní skupina, jsme otevřeni všem inovativním nápadům jak učinit výrobní procesy ještě více efektivní. Zde máte svobodu využít vaše řídící schopnosti, šanci pracovat v mezinárodním měřítku a zcela jistě být součástí světového lídra a skočit tak do věku digitálního průmyslu.